1. Definities

LabelBeer is onderdeel/handelsnaam van Virid Solutions B.V.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Opdrachtnemer’: Virid Solutions B.V., gevestigd te Oosterwolde FR en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76675246, hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’;

‘Opdrachtgever’: De partij die een opdracht verstrekt aan opdrachtnemer tot het doen van een opname voor het EPA-U energielabel op de door opdrachtgever aangegeven locatie, het doen van een opname van het EPA-W energielabel op de door opdrachtgever aangegeven locatie, dan wel het anderszins geven van energie advies.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waaronder maar niet uitsluitend het verrichten van werkzaamheden voor het afgeven van EPA-U(utiliteit) en EPA-W (woning) energielabels, en het geven van energie advies.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3. Opdracht

3.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken aan zijn rapportage, voortvloeiend uit gebreken of tekortkomingen welke opdrachtgever bekend zijn dan wel hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn, en welke niet aan opdrachtnemer zijn medegedeeld.

3.2 Opdrachtnemer zal de krachtens opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed opdrachtnemer, zo mogelijk in bijzijn van opdrachtgever, uitvoeren. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht uit te laten voeren door een door hem aan te wijzen derde.

3.3 De opdracht wordt door of namens opdrachtnemer schriftelijk bevestigd. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat de opdracht niet correct zou zijn bevestigd dient hij dat schriftelijk binnen drie kalenderdagen na datum verzending van de opdrachtbevestiging aan opdrachtnemer te melden. Bij gebreke van een schriftelijke reactie binnen deze termijn wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met inhoud van de opdrachtbevestiging.

3.4 Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3.5 Opdrachtnemer streeft ernaar de opdracht op het overeengekomen tijdstip uit te voeren.

3.6 Van de keuring maakt opdrachtnemer een rapport dat hij ter beschikking stelt aan de opdrachtgever.

4. Tarieven

4.1 De door opdrachtnemer uit te voeren opname voor het energielabel en eventuele aanvullende diensten worden aan opdrachtgever gefactureerd conform de in de schriftelijke bevestiging opgenomen dan wel later schriftelijk bevestigde tarieven. Deze tarieven zijn exclusief BTW.

4.2 De verschuldigdheid van de (tussen opdrachtgever en opdrachtnemer) overeengekomen prijs is niet afhankelijk van het resultaat van de keuring.

4.3 Behoudens de annulering zoals hierna bepaald, is opzegging van de overeenkomst niet mogelijk. Opdrachtgever dient een opdracht te allen tijde te  annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk één werkdag (24 uur) voorafgaand aan de dag van inspectie is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. In geval van annulering binnen één werkdag (24 uur) voorafgaand aan de dag van inspectie is opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.

5. Uitzonderingen

5.1 In een keuring is niet begrepen (een):

– controle van niet gereinigde beglazing;

– controle van geluidsisolatie, warmte-isolatie en woningisolatie, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen;

– controle van dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen;

– controle van kruipruimten, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar recht onder kruipluikdeksels, zonder technische hulpmiddelen;

– verwijderen, verschuiven of anderszins wegnemen van afwerkingen of onderdelen teneinde achterliggende installaties en/of constructies te beoordelen; – hak-, breek- en sloopwerk in het kader van de keuring.

6. Overige bepalingen

6.1 Indien een te keuren object ondanks de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken niet of onvoldoende toegankelijk is en/of een ongehinderde uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer niet mogelijk is, dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer het annuleringstarief verschuldigd, zoals genoemd in art. 4.3. Tevens zullen alle kosten verbonden aan een eventuele nieuwe inspectie in rekening worden gebracht.

6.2 Opdrachtnemer zal zich inspannen om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Een garantie kan dienaangaande niet gegeven worden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het niet tijdig kunnen verschijnen op het overeengekomen tijdstip van een keuring.

6.3 Er wordt tijdens de keuring geen gebruik gemaakt van hulpmiddelen. Indien opdrachtgever staat op het gebruik van hulpmiddelen dan worden gemaakte kosten (met opslag) in rekening gebracht.

6.4 Ruimten tussen en onder vloeren, achter wanden en knieschotten e.d. worden visueel geïnspecteerd in de directe omgeving van de opening.

6.5 Inspectie van daken vindt visueel plaats tot een (werk)hoogte van maximaal 2,5 meter. Inspectie van hoger gelegen delen vindt slechts plaats op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever, waarbij aanvullende kosten in rekening kunnen worden gebracht. Indien opdrachtgever hiervoor klimmateriaal beschikbaar stelt, dient deze te voldoen aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud te verkeren en dienen de omstandigheden veilig te zijn. Dit uitsluitend ter beoordeling opdrachtnemer.

6.6 Indien tijdens een keuring blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dit uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt dan in de rapportage melding gemaakt.

6.7 Indien door opdrachtnemer een inspectie moet worden verricht aan een object wat deel uitmaakt van een groter geheel, zal opdrachtgever vooraf aangeven welke gebouwonderdelen dienen te worden mee-gekeurd. In onderhavige situaties behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om evt. meerkosten te factureren.

7. Inhoud EPA-U, EPA-W energielabel, energie-advies rapport

7.1 De eventueel in de rapportage aangegeven rendementen en kosten zijn indicatieve en globale ramingen gebaseerd op landelijke gemiddelden en gangbare databanken , welke slechts betrekking hebben op het tijdstip van het uitbrengen van de inspectie. De werkelijke rendementen en kosten kunnen sterk afwijken van de in het rapport opgenomen ramingen. De rendementen en kosten plegen slechts een indruk te geven van de investering en het rendement van duurzame-energieproducten. Opdrachtgever kan er dan ook geen rechten aan ontlenen.

7.2 Indien in de rapportage rendementen en kosten zijn opgenomen, zich uitstrekkend over een bepaalde periode, is sprake van een indicatieve en globale raming van redelijkerwijze te verwachten rendementen en kosten over de aangegeven termijn, uitgaande van de situatie ten tijde van het opstellen van de rapportage.

7.3 Opdrachtnemer behoudt zich alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten voor in verband met door hem geleverde adviezen en uitgebrachte rapportages.

7.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de rapportages en adviezen anders te gebruiken dan voor persoonlijk gebruik en derhalve niet voor gebruik in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

7.5 Opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met het rapport indien binnen 14 dagen na het verzenden ervan geen op- of aanmerkingen kenbaar zijn gemaakt aan opdrachtnemer.

8. Betaling

8.1 Betaling door opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tot aan het tijdstip waarop opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichting jegens opdrachtnemer heeft voldaan, blijft het eigendom van afgegeven rapportage(s) bij opdrachtnemer

8.2 Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij de in lid 3 van dit artikel aangegeven rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd vanaf datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot datum van werkelijke betaling.

8.3 Bij verzuim van opdrachtgever kan de wettelijke rente vermeerderd met 2% in rekening worden gebracht betreffende werkzaamheden voor consumenten en de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% betreffende werkzaamheden voor niet-consumenten (rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

8.4 Bij verzuim van opdrachtgever die een consument is, zullen de buitengerechtelijke kosten worden berekend conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw (afhankelijk van opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen).

8.5 Bij verzuim van opdrachtgever die geen consument is, zullen de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de te incasseren som, met een minimum van € 40,00.

8.6 Indien sprake is van meerdere opdrachtgevers zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totaal door opdrachtnemer te vorderen bedrag.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens

opdrachtgever voor schade, direct of indirect, op welke wijze dan ook geleden, ten gevolge van het niet dan wel niet tijdig dan wel het onbehoorlijk uitvoeren van de tussen partijen gesloten overeenkomst door opdrachtnemer of door haar in het kader daarvan ingeschakelde derden beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer zal worden uitgekeerd. Opdrachtnemer verplicht zich om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering  te hebben afgesloten tegen niet-brancheongebruikelijke voorwaarden.

9.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 heeft te gelden dat indien er sprake is van aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever, deze aansprakelijkheid in dat geval beperkt tot hetgeen in dit artikel 9.2 t/m 9.10 is geregeld en is vergoeding gemaximeerd tot de volgende bedragen:

  1. Wanneer opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 4.500,-;
  2. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 3 maanden is de maximale te vergoeden schade beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde honorarium;
  3. Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van opdrachtnemer komt, geldt voor opdrachtgever een eigen risico van €750,00.

9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade of bedrijfsstagnatie.

9.5 Door opdrachtnemer verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook en tot wie dan ook gericht, zijn

vrijblijvend. Echter Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of niet handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen.

9.6 Bij de vaststelling van de hoogte van een evt. schadevergoeding zal er een verrekening plaatsvinden voor ouderdom en bouwkundige staat van het object of het bouwkundig onderdeel waarop de schade is ontstaan.

9.7 Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor de schade, opdrachtnemer het recht om de schade op eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel te (doen) herstellen. Indien opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat opdrachtgever de opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijk heeft geïnformeerd of aan opdrachtnemer de mogelijkheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, verbeurt opdrachtgever hiermee het recht op her-inspectie en/of enige schadevergoeding. Bij eventuele schade wordt ten allen tijde uitgegaan van het terugbrengen van het onderdeel in de oorspronkelijke staat en functionaliteit.

9.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zaken die opdrachtnemer niet geïnspecteerd heeft en waarvan opdrachtnemer in de rapportage heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd.

9.9 Indien opdrachtnemer bemiddelt tussen opdrachtgever en derden voor uit de, door opdrachtnemer uitgevoerde, keuring voortvloeiende werkzaamheden, accepteert opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor die werkzaamheden.

9.10 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren ter zake van iedere aanspraak van enige derde in verband met de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer.

10. Klachten en geschillen

10.1 Opdrachtgever dient klachten jegens opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van zijn opdracht en/of ontstane schade binnen uiterlijk 14 dagen na verzending van de rapportage dan wel binnen 14 dagen nadat de tekortkoming dan wel schade redelijkerwijs door opdrachtgever had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk bij opdrachtnemer te hebben gemeld. In ieder geval geldt een vervaltermijn van een jaar na uitbrenging van de rapportage door opdrachtnemer

10.2 Klachten die opdrachtnemer bereiken na de in lid 1 van deze paragraaf genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van her-inspectie en/of schadevergoeding.

10.3 Een aansprakelijkstelling dan wel melding van schade wordt door opdrachtnemer schriftelijk bevestigd.

10.4 Het in behandeling nemen van een aanmelding impliceert geen erkenning van tekortkoming, gebrek of schade dan wel aansprakelijkheid in welke vorm of door welke oorzaak dan ook.

10.5 Opdrachtgever dient opdrachtnemer te vrijwaren voor alle schade, kosten en interesten welke voor opdrachtnemer zijn ontstaan als gevolg van vorderingen van derden in verband met door opdrachtnemer verstrekte adviezen en rapporten.

10.6 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

11. Tussentijdse beëindiging overeenkomst

11.1 De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn geëindigd met ingang van de datum waarop opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan opdrachtgever is verleend dan wel op opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.

11.2 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtnemer gesloten  overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, daaronder begrepen het geval dat opdrachtgever ontvangst van de rapportage weigert of een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip is  verricht, is opdrachtnemer bevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, de met opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aanspraken van opdrachtnemer op het overeengekomen honorarium en vergoeding van schade en rente.

11.3 Opdrachtnemer heeft, indien de omstandigheden als in dit artikel aangegeven zich voortdoen, de bevoegdheid andere met opdrachtgever lopende overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van schade en rente te vorderen.

12. Overmacht

12.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien opdrachtnemer daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die redelijkerwijs buiten de macht van opdrachtnemer ligt.

12.2 Als overmacht wordt o.a. aangemerkt werkstakingen, ziekte bij opdrachtnemer of aan opdrachtnemer verbonden personen, verkeers-, transport- en bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, terrorisme, brand, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten en het in gebreke blijven van toeleveranciers van opdrachtnemer.

13. Geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen zullen berecht worden door de bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van opdrachtnemer tenzij opdrachtnemer de voorkeur geeft aan een rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van opdrachtgever of dwingend recht anders voorschrijft.

14. Publiceren gegevens EPA-U label

14.1 Opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de monitoringsgegevens van het object met betrekking tot het energielabel aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden verstrekt ten behoeve van monitoring.

14.2 RVO publiceert de gegevens van het energielabel op http://www.ep-online.nl/ep-online/ en deze zijn daarmee openbaar inzichtelijk.

14.3 De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de certificatie-instelling samen met certificaathouder mogelijk een controle-onderzoek kan uitvoeren en dat het energielabel verwijderd wordt uit de landelijke gegevens en ongeldig wordt wanneer de opdrachtgever niet meewerkt aan dit controle-onderzoek.